Why   Politics   Become a member   Goal   Contact   International  
 
Analysis      
till startsidan
    Media
               
Reports Debattartiklar Articles
 

Gröna kvinnor pratar förnybar energi i Östhammar, oktober 2015

Debatt Dagens Arena 4 maj 2012

Artikel från Miljömagasinet april 2012

Artikel från Feministiskt perspektiv 27 april 2012

Debattartikel mot GMO - juni 2011

Läs pågående debatt på SvD 2011-04-13

Vidden av världens ojämställdhet-Miljömagasinet nr29 2010
NGO i New York-Miljömagasinet nr 20 2010 sid 1
NGO i New York forts sid 2
Jämställdhetskamp i Västsahara-Miljömagasinet nr 9 2010 
Jämställd omvandling-Miljömagasinet nr 5 - 20100205
Replik SvD - 20091026  
Liberal press - Samma skatt på allt,
ekonomers våta dröm - juli 2009
Västerbottenkuriren - Att inte tro på
klimatförändringarna är kunskapsförakt - 090808

Liberal press - Kvinnor ser på Risker på ett annat sätt än män, stoppa Uranbrytningen i Sverige - 090818
Miljöpartist gripen - i riksdagen - 090616
Kärnkraft - en avgörande jämställdhetsfråga - 090225
Process/Kultur- Patriarkala strukturer styr energisystemet

Kärnkraft - avgörande Jämställdhetsfråga - 080105
AB/Debatt Gör kapitalet mindre anonymt - 081028
Gör en kommunal kvinnofridsbudget - 0809

Kvinnor visar vägen till hållbart resande - 0809
AB/Debatt Nej till "Förbifart Stockholm" - 080925
Gör kvinnligt resande till transportnorm - 080912
Replikskifte - Svenskt Näringsliv, LO, Gk - aug. 08
Sverige kan missa nästa industrirevolution
Solenergi bättre än kärnkraft - 080715

Europeiskt feministiskt initiativ för ett Sekulärt Europa Män i Sverige ofta ett hinder för energiutveckling
Kommentar till artikeln: Kärnkraften behövs för miljön
ST - 080610

Svenska banker och lån till kärnkraft - 071114
Vatten på flaska - 070829

Patriarkatet hotar ang abort DN - 070225
FN måste stoppa männens krig i Libanon – 060809
Patriarkala strukturer - vid val av energisystem - 060701
Folkpartiet vill ändra svensk energipolitik - 060310
Religiösa friskolor - 051102
Tåsjö - en del av framtiden - 051111
Att ro energipolitiken i hamn - 051113
Kulturarbetarnas löner - 050913
Öppet brev från Gröna gvinnor - 050506
Gröna kvinnor bryter manliga strukturer - 041104

 
Motions Links
   
Eucation Images
   
   
   
   
   
   
             
   
             
             
             
             
             
             
             
             
   
   
   
   
   
   
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
               
               
               
             

Publicerad i Göteborgsposten den 12 september 2008

Dubblera anslagen till spår och järnvägar! – för miljön, klimatet, och jämställdheten

Hållbara transporter handlar inte enbart om att transporterna ska miljö- och klimatanpassas. Hållbara transporter har även en viktig social dimension som handlar om att anpassa transportsystemet till olika gruppers färdbehov – ungdomars, äldres, ensamstående föräldrars, kvinnors, funktionshindrades.

Transporter hänger ihop med samhällsplaneringen – hur vi stadsplanerar, vilka infrastrukturinvesteringar vi gör och hur ekonomiska styrmedel kopplade till transporter utformas. Transportsystemet speglar samhället i stort där makt och resurser har betydelse. Vägverkets trafiksäkerhetsdirektör, Claes Tingvall har uttryckt det såhär – ”transportsektorn är byggd och utformad av män för män” (i Vägverkets rapport ”Res Jämt” 2005 :110). Ur ett könsperspektiv kan man se att mäns och kvinnors olika villkor resulterar i olika grad av rörelsefrihet, skilda resmönster och livsstilar. Tittar man på resande i familjeperspektiv kan man se att ensamstående föräldrar reser betydligt mer kollektivt än andra familjetyper. Mest kollektivt reser ensamstående mammor. Dåligt utbyggd kollektivtrafik innebär tidsförluster, vilket bidrar till den ökade stress och ohälsa alltfler kvinnor lider av – och som är en viktig aspekt av ohållbar utveckling.

Mycket av samhällsresurserna satsas på transporter som män använder och prioriterar, dvs. väg- och flygtransporter. I Sverige sker två tredjedelar av alla persontransporter med bil, där gruppen män står för ca 75 procent av bilkörandet mätt i personkilometer. Detta enligt Gerd Johnsson-Lathams studie om jämställdhet som förutsättning för hållbar utveckling, (en rapport till Miljövårdsberedningen 2007:02). Johnsson-Latham jobbar med kvinnors rättigheter och har mångårig erfarenhet av internationellt arbete på UD.

Bilburnas (mäns) behov och efterfrågan prioriteras framför kollektivtrafikanters (kvinnors). Män arbetspendlar mer med bil och dominerar inrikesflygsresandet. Statliga bidrag såsom förmånsbeskattning av tjänstebil och arbetsresor nyttjas i betydligt större utsträckning av män, och subventioner av bilindustrin har också gynnat män. Avdrag eller bidrag som gynnar t.ex. ensamföräldrar får konsekvent nej för att gruppen anses för obetydlig, samtidigt som män i storstad i stort sett får pengar i handen för sina resor med bil.

Kvinnor är mer positivt inställda till kollektiva transportmedel och mer frekventa användare, men det beror också på att kvinnor är mer beroende av kollektivtrafiken, eftersom tillgången till bil är sämre. I ett jämställt transportsystem handlar det inte om att kvinnor ska få lika tillgång till bilar i första hand, istället handlar det om att män ska lära av kvinnors klimatsmarta resande. Generellt är kvinnor mer positiva till åtgärder som minskar miljö- och klimatbelastningen och därmed också mer kritiska till bilanvändning. Man kan med lätthet säga att kvinnors attityder och resmönster främjar hållbart resande.

Att satsa på kollektivtrafik och kraftigt höjda anslag till spår och järnväg är nödvändigt för att möta klimathotet, men leder också till ett mer jämställt samhälle. Vi menar att anslagen till spårtrafik och järnväg måste fördubblas, från dagens 9 miljarder kr per år till minst 18 miljarder. Detta kan jämföras med 1 procent av BNP per år då Sveriges järnvägsnät byggdes och ca 30 miljarder kr per år i dagens penningvärde. Det kan också jämföras med statens budgetöverskott som i år förväntas bli ca 163 miljarder kr och förra året var mer än 100 miljarder kr.

Järnvägsinvesteringar ska inte ses som kostnader. Ökad kapacitet och förbättrad tillgänglighet är bra för samhällsutvecklingen och stärker näringslivets position. Regioner knyts ihop och öppnar upp arbetsmarknader, vilket särskilt gynnar grupper med sämre tillgång till bil, något som inte bara gäller för gruppen kvinnor. Tåget erbjuder ett miljö- och klimatanpassat resande i kombination med trygghet och säkerhet.

För att minska bilresandet fordras inte bara snabba direktförbindelser, utan även nya stråk och standardförbättringar på befintliga banor. Med höghastighetståg minskar restiderna avsevärt och därtill behovet av flygresor. Vid jämförelser mellan tåg och flyg döljs ofta det faktum att det tar en timme att ta sig till flygplatsen och vara där i tid - och nästan lika mycket tid för återresan från flygplatsen. Att flyga från Stockholm till Göteborg t.ex. tar därmed inte en timme utan en timme plus två, vilket är ungefär vad tågen tar (redan nu). Därtill kommer också behovet av en vettig prispolitik så att det hållbara tåget kan konkurrera med flygets ”billigare” priser.

Satsningar på kollektivtrafik med ett effektivt och högkvalitativt järnvägssystem är nödvändigt för att nå målet om hållbar utveckling och delmålen; jämställdhet, trafiksäkerhet, tillgänglighet, positiv regional utveckling och god miljö. Detta gäller också för det transportpolitiska delmålet om jämställda transporter. ”Ett jämställt transportsystem ska vara utformat så att det svarar mot både kvinnors och mäns transportbehov. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter att påverka transportsystemets tillkomst, utformning och förvaltning och deras värderingar skall tillmätas samma vikt.” För att dessa ord ska få reell betydelse måste transportmedlen som leder till ett jämställt transportsystem också prioriteras.

Gör kvinnors resande till norm och fördubbla anslagen till spårtrafik och järnvägar – det mest miljö- och klimatanpassade transportslagen av alla och det mest jämställda!

 

Claes Borgström , talesperson för (s) i jämställdhetsfrågor

Johanna Holm Bodin , ordförande i Kvinnors byggforum

Magnus Hunhammar , VD, Institute for Sustainable Transportation

Ewa Larsson , ordförande i Gröna kvinnor

Kajsa Lindqvist , ordförande i Miljöförbundet Jordens Vänner

Désirée Pethrus Engström , ordförande i Kristdemokraternas kvinnoförbund

Merritt Polk , forskare, Göteborgs universitet, Institutionen för globala studier

Jan Rudén , förbundsordförande i SEKO

Helene Sigfridsson , generalsekreterare för Makalösa föräldrar

Hans Sternlycke , ordförande i Föreningen Svenska Järnvägsfrämjandet

Raymond Wigg , (mp) oppositionslandstingsråd i Stockholm

 
UPP
Detta är en utskrift från Göteborgs-Posten
Gör kvinnligt resande till transportnorm

Kvinnor är mer positiva till åtgärder som minskar miljöpåverkan när det gäller transporter. Det är dags att detta också ger avtryck i
verkligheten. Fördubbla anslagen till spårtrafik och järnvägar, skriver bland andra Kajsa Lindqvist och Claes Borgström.

Hållbara transporter handlar inte enbart om att transporterna ska miljö- och klimatanpassas. Hållbara transporter har även en viktig social dimension som handlar om att anpassa transportsystemet till olika gruppers färdbehov - ungdomars, äldres, ensamstående föräldrars, kvinnors, funktionshindrades.
Transporter hänger ihop med samhällsplaneringen - hur vi stadsplanerar, vilka infrastrukturinvesteringar vi gör och hur ekonomiska styrmedel kopplade till transporter utformas. Transportsystemet speglar samhället i stort där makt och resurser har betydelse. Vägverkets trafiksäkerhetsdirektör, Claes Tingvall har uttryckt det såhär: transportsektorn är byggd och utformad av män för män (i Vägverkets rapport Res Jämt 2005 :110). Ur ett könsperspektiv kan man se att mäns och kvinnors olika villkor resulterar i olika grad av rörelsefrihet, skilda resmönster och livsstilar.
Tittar man på resande i familjeperspektiv kan man se att ensamstående föräldrar reser betydligt mer kollektivt än andra familjetyper. Mest kollektivt reser ensamstående mammor. Dåligt utbyggd kollektivtrafik innebär tidsförluster, vilket bidrar till den ökade stress och ohälsa alltfler kvinnor lider av - och som är en viktig aspekt av ohållbar utveckling.

Bilburna mäns behov prioriteras
Mycket av samhällsresurserna satsas på transporter som män använder och prioriterar, det vill säga väg- och flygtransporter. I Sverige sker två tredjedelar av alla persontransporter med bil, där gruppen män står för cirka 75 procent av bilkörandet mätt i personkilometer. Detta enligt Gerd Johnsson-Lathams studie om jämställdhet som förutsättning för hållbar utveckling, (en rapport till Miljövårdsberedningen 2007:02).
Johnsson-Latham jobbar med kvinnors rättigheter och har mångårig
erfarenhet av internationellt arbete på UD.
Bilburnas (mäns) behov och efterfrågan prioriteras framför
kollektivtrafikanters (kvinnors). Män arbetspendlar mer med bil och
dominerar inrikesflygsresandet. Statliga bidrag såsom förmånsbeskattning av tjänstebil och arbetsresor nyttjas i betydligt större utsträckning av män, och subventioner av bilindustrin har också gynnat män. Avdrag eller bidrag som gynnar exempelvis ensamföräldrar får konsekvent nej för att
gruppen anses för obetydlig, samtidigt som män i storstad i stort sett får pengar i handen för sina resor med bil.

Främjar hållbart resande
Kvinnor är mer positivt inställda till kollektiva transportmedel och mer frekventa användare, men det beror också på att kvinnor är mer beroende av kollektivtrafiken, eftersom tillgången till bil är sämre. I ett jämställt transportsystem handlar det inte om att kvinnor ska få lika tillgång till bilar i första hand, i stället handlar det om att män ska lära av kvinnors klimatsmarta resande. Generellt är kvinnor mer positiva till åtgärder som minskar miljö- och klimatbelastningen och därmed också mer kritiska till bilanvändning. Man kan med lätthet säga att kvinnors attityder och resmönster främjar hållbart resande.
Att satsa på kollektivtrafik och kraftigt höjda anslag till spår- och
järnväg är nödvändigt för att möta klimathotet, men leder också till ett mer jämställt samhälle. Vi menar att anslagen till spårtrafik och järnväg måste fördubblas, från dagens 9 miljarder kronor per år till minst 18 miljarder. Detta kan jämföras med 1 procent av BNP per år då Sveriges järnvägsnät byggdes och cirka 30 miljarder kr per år i dagens penningvärde. Det kan också jämföras med statens budgetöverskott som i år förväntas bli cirka 163 miljarder kr och förra året var mer än 100 miljarder kr.

Tryggt och säkert
Järnvägsinvesteringar ska inte ses som kostnader. Ökad kapacitet och förbättrad tillgänglighet är bra för samhällsutvecklingen och stärker näringslivets position. Regioner knyts ihop och öppnar upp arbetsmarknader, vilket särskilt gynnar grupper med sämre tillgång till bil, något som inte bara gäller för gruppen kvinnor. Tåget erbjuder ett miljö- och klimatanpassat resande i kombination med trygghet och säkerhet. För att minska bilresandet fordras inte bara snabba direktförbindelser, utan även nya stråk och standardförbättringar på befintliga banor. Med höghastighetståg minskar restiderna avsevärt och därtill behovet av flygresor. Vid jämförelser mellan tåg och flyg döljs ofta det faktum att det tar en timme att ta sig till flygplatsen och vara där i tid - och nästan lika mycket tid för återresan från flygplatsen. Att flyga från Stockholm till Göteborg t.ex. tar därmed inte en timme utan en timme plus två, vilket är ungefär vad tågen tar (redan nu). Därtill kommer också behovet av en vettig prispolitik så att det hållbara tåget kan konkurrera med flygets "billigare" priser.

Fördubbla anslagen
Satsningar på kollektivtrafik med ett effektivt och högkvalitativt
järnvägssystem är nödvändigt för att nå målet om hållbar utveckling och delmålen; jämställdhet, trafiksäkerhet, tillgänglighet, positiv regional utveckling och god miljö. Detta gäller också för det transportpolitiska delmålet om jämställda transporter. Ett jämställt transportsystem ska vara utformat så att det svarar mot både kvinnors och mäns transportbehov.
Kvinnor och män ska ha samma möjligheter att påverka transportsystemets tillkomst, utformning och förvaltning och deras värderingar skall tillmätas samma vikt. För att dessa ord ska få reell betydelse måste transportmedlen som leder till ett jämställt transportsystem också prioriteras.
Gör kvinnors resande till norm och fördubbla anslagen till spårtrafik och järnvägar - det mest miljö- och klimatanpassade transportslagen av alla och det mest jämställda!

Claes Borgström, talesperson (s) i jämställdhetsfrågor
Johanna Holm Bodin, ordförande i Kvinnors byggforum
Magnus Hunhammar, vd, Institute for sustainable transportation
Ewa Larsson, ordförande i Gröna kvinnor
Kajsa Lindqvist, ordförande i Miljöförbundet jordens vänner
Désirée Pethrus Engström, ordförande i Kristdemokraternas kvinnoförbund
Merritt Polk, forskare, Göteborgs universitet, institutionen för globala studier
Jan Rudén, förbundsordförande i SEKO
Helene Sigfridsson, generalsekreterare för Makalösa föräldrar
Hans Sternlycke, ordförande i Föreningen svenska järnvägsfrämjandet
Raymond Wigg, oppositionslandstingsråd (mp) i Stockholm

 
UPP

Publicerad i Miljömagasinet nr 30 aug 2008

Europeiskt feministiskt initiativ för ett
Sekulärt Europa

Rom den 30-1 juni 2008

Gröna kvinnor har haft möjlighet att medverka vid feministisk europeisk träff i Rom. Drygt hundra kvinnor från Europa hade där samlats för att delge varandra sin syn på utvecklingen av kvinnans mänskliga rättigheter 1).

Målet för samtalen var att lägga upp gemensam strategi för hur Europa ska kunna utvecklas sekulärt 2). Hur olika religionsuppfattningar ska kunna hållas borta från statskicket och inte tillåtas påverka lagstiftning inom EU. Att Europa utvecklas utifrån alla människors lika värde, oavsett kön, etnicitet och sexuell läggning. Utgångspunkt var FN:s konvention om Mänskliga rättigheter 3).

Inledningsanförandet höll Anita Giuriato från Italien. Hon anlade ett makroekonomiskt perspektiv och menade att civilsamhällets företrädare behöver stöd för att inte spelas bort på den globala arenan. Hon menade att religiösa fundamentalisters 4) globala ekonomiska makt inte ska underskattas och berättade att den nyvalde Berlusconi bett katolska kyrkan om ekonomiskt stöd till skolor. Berlusconi gick för övrigt till val på att eliminera kvinnans rätt till sin kropp genom att totalförbjuda abort, vilket mottogs mycket positivt av Påven.

En kulturell tillbakagång i relation mellan kvinna och man i Italien beskrevs som en avveckling av kvinnans mänskliga rättigheter och som en utveckling av våld. Mannen tillåts mer och förväntas ta mer plats i samhället. Kvinnan hålls tillbaka inom familjen och tuktas med våld. Fundamentalism och våld ligger nära varandra och fred kan inte uppnås utan ett sekulärt statskick, avslutade Anita med att konstatera. Roms nya borgmästare har en fascistisk bakgrund sa Imma Barbaressa och menade att läget i Italien nu är så allvarligt att frihet inom forskning måste försvaras och att moraliskt baserade regler diskuteras att införas. Kanske först då insåg jag hur svårt valet av Berlusconi till Italiens president generellt slår mot alla kvinnor i Europa och inom det gemensamt lagstiftande EU.

Från Frankrike rapporterades att de tre dominerande religionerna, Kristendom, Judendom och Islam, agerar likartat och tillåts ta ett allt större utrymme i det offentliga rummet. Lilian Halls påpekade att det resulterar i att stereotyper 5) förstärks och att den patriarkala 6) strukturen ligger tung över allt annat. Mäns generella överordning av kvinnor tillåts i någon form av tyst överenskommelse.

Ruggigt tycker jag, inte att religioner samarbetar, för det behövs verkligen mer än någonsin i en värld där skillnaderna mellan fattiga och rika förstärks och klimatkatastrofer mer drabbar de fattiga, d v s mer drabbar kvinnor och barn.

Utan att de gör det för att befästa förtryckande makt över kvinnan och över samhället i stort. Oroväckande med sambandet att mäns våld mot kvinnor ökar.

Korta omskakande rapporter från Europeiska feminister.

I Polen separerades kyrkan från staten 1905 nu är konservativ religion på väg att förpassa Polen 4000 år tillbaka i tiden berättade Alicja Tysiac. Religiös media utför riktade kampanjer till unga där kvinnan utmålas som objektet i familjen, hennes kropp tillhör familjen och fadern är beslutsfattare. Abort utförs numera på privata kliniker till en kostnad av tre genomsnittliga månadslöner. Det finns tio miljoner fertila kvinnor i Polen, många av dem riskerar nu både hälsa och liv när de tvingas genomföra aborter ”vid sidan av” sjukvården.

Från Litauen lästes ett brev upp från Marija Pavilioniene om att katolicismen breder ut sig inom politiken. Numera är det officiellt definierat att en familj består av mamma, pappa och barn. Det innebär att en ensamstående kvinna med barn inte längre har någon familj och att homosexuella par inte existerar. Frågan om rätten till abort är uppe på den politiska agendan, kyrkan lobbar aktivt mot kvinnans rätt till sin kropp och de har en tydlig politisk medvind.

I Spanien äger kyrkan en stor del av media och där proklamerar de att abort och homoäktenskap är emot mänskliga rättigheter sa Eva Palomo Cermano. Abort tillåtet om barnet är skadat, men läkaren som utför aborten riskerar fängelse.

I Portugal mobiliserar kyrkan mot abort och sprider att kvinnor som vill göra abort är horor. De beter sig som om det vore ett krig som ska utkämpas mot kvinnans kropp sa Maria Jose Magalhaes. Den feministiska rörelsen planerar en kongress för att samla sig och hoppas på stöd från sina europeiska systrar.

I Kroatien går i princip alla barn i katolsk skola sa Sanja Juras. Kyrkan är mycket aktiv i media och sprider lögner som att homosexualitet och prostitution är samma sak. När regeringen för ett tag sedan tog upp frågan om att införa en antidiskrimineringslag protesterade kyrkan och propagerar för att det var för privat för att lagstifta om. De jämförde lagförslaget med att följa en kvinna in på toaletten. Efter deras kampanj lade regeringen lagförslaget åt sidan.

Från Turkiet rapporterade Gulseer Kayir Oztunali att nya regeringen inlett en attack mot kvinnans rättigheter. Det har påståtts att feminism är omoraliskt och att en kvinna bör ha minst fem barn. Gulser påpekade att regeringens sätt att agera hårt och patriarkalt delat samhället i olika läger och att ordet sekulär gjorts till ett skällsord. Politisk islam propagerar för att kvinnan ska tillbaka till hemmet och sprider ut att en kvinna inte kan skilja sig för hon inte längre är oskuld. Feministiska organisationer och socialt och humant orienterade politiker arbetar nu för att all lagstiftning som strider mot mänskliga rättigheter ska kriminaliseras.

Det jag hade med mig hem var att kontrollen av kvinnans sätt att vara och hantera sin kropp håller på att skärpas och att barnets rätt till en allsidig utbildning kraftigt inskränks i många länder. Frågan är hur vi själva, här i Sverige, hanterar denna typ av tidig indoktrinering. Enligt skollagen ska barnet ges en allsidig utbildning och samhället ska kontrollera att så sker. Men att kontrollen inte görs på ett för barnet tillförlitligt sätt är väl känt och nuvarande regering har ännu inte sett till att kontrollen förbättrats. Det är också en självklarhet att den som driver en religiös skola har ett syfte med det.

I konventionen om Barnets Rätt 7) är portaltexten kristallklar när det gäller indoktrinering av olika ismer.
I Artikel 14 stipuleras under rubriken:

Tanke-, samvets- och religionsfrihet  
Konventionsstaterna skall respektera barnets rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet .

Men får verkligen alla barn i Svenska religiösa friskolor en allsidig utbildning?

Jag tror inte någon är beredd att skriva under på att det är så i dag.

Sviker vi barnet, eller vad ska vi kalla det för?

I Sverige har vi ett särboförhållande mellan kyrkan och staten. Kyrkan har fortfarande huvudansvar för begravningar. Kyrkorna är ett gemensamt kulturarv och erhåller statligt kulturstöd för förvaltning, i dag får Gotland mest pengar. Men vilka ceremonier som ska utföras i kyrkorummet bestämmer kyrkan själv.

Teologisk utbildning skattefinansieras, bra tycker jag, men om själva yrket till präst ska skattefinansieras så borde rimligen alla religiösa yrkesutövare skattefinansieras, rabbiner, imamer etc, eller ingen?

Jag tycker det är viktigt att diskutera historia och vad som är relevant i dagens samhälle. Vi är en del av vårt kulturarv där den protestantiska kyrkan har haft stort inflytande över statskick. I Sverige får i dag kvinnor bli präster och biskopar efter hårt jämställdhetsarbete inom kyrkan. Den kampen pågår nu i bl a England. Vi behöver lära mer om vårt kulturarv för att kunna förstå vad som händer i vår samtid. Och hur många vet något om den tid som fanns före kyrkor och moskéer. Betänk också att för tusen år sedan levde många kvinnor i Sverige mer jämställt än vad kvinnor i Iran eller Afghanistan gör i dag. I det gamla Mesopotamien tros skrivkonsten ha utvecklats, vad hände sedan och varför?

Ewa Larsson, ordförande för Gröna kvinnor.

Fotnoter

1) FN:s konvention att eliminera all diskriminering mot kvinnor CEDAW finns på: www.kvinnokonventionen.se

2) Enligt Strömbergs Stora Synonymordbok kan ordet Sekulariserad ersättas med orden: förvärldsligad; avkristnad; avkyrkligad; timlig; världslig; profan; indragen från kyrkan.

3) FN:s konvention om mänskliga rättigheter: www.mänskligarättigheter.gov.se

4) En fundamentalist är någon som går till fundamentet, till det primära, grundläggande. Används oftast för att beskriva dem som tolkar bibeln och koranen bokstavstroget.

5) Enligt Ströberg: Stereotyp är klichéartad; gjuten i samma form; stelnad; enformig.

6) Strömberg igen: Patriarkat ett fadersvälde; grand old man; faderlig härskare.

7) FN:s Barnkonvention om Barnet Rätt kan du läsa på www.rb/se/sv/barnkonventionen

www.gronakvinnor.se

 
 
UPP

Till SvD aug-08

I replikskiftet mellan Svenskt Näringsliv, LO och undertecknad konstaterar LO och SN att ”förhoppning om solenergi inte räcker”, sedan fortsätter de att bedyra nödvändigheten av att rusta upp och utveckla Svensk kärnkraft. Att dra just den slutsatsen oroar mig och Gröna kvinnor eftersom vi menar att det går tvärs emot folkviljan. Det verkar som om vi lever i skilda världar. En av SOM-institutets undersökningar visar att hela sjuttio procent kvinnor efterfrågar just sol och vind som framtidens energiförsörjning, och framtiden bygger vi nu. Om Svenskt Näringsliv och LO sagt att de kommer att göra allt för att stödja utveckling av förnyelsebar energi för miljön och jobben, då hade vi med glädje lutat oss tillbaka. Nu är det precis tvärtom, dessutom kritiserar de att det finns et kärnkraftsmotstånd som ”inte rört sig en millimeter” sedan 70-talet. Skandalen är väl snarare att trots en folkomröstning 1980 om avveckling av kärnkraft ”med förnuft”, så har inte Svenskt Näringsliv eller LO gjort någonting för att utveckla förnyelsebar energi. Det sker dock i övriga världen, nya jobb skapas i nya branscher. De avslutar sedan sin replik med att konstatera att ”Sverige behöver en energipolitik som utnyttjar hela den energipolitiska paletten, inklusive säkrare och effektivare kärnkraft”. Det är precis det som vi i gröna kvinnor försöker kunskapa kring. Faktum är att det fortfarande, tjuguåtta år efter folkomröstningen, endast finns två färger på paletten, kärnkraft och vattenkraft. Endast ett tusental svenska hushåll får i dag delar av sitt värmebehov från solenergi, enligt Energimyndigheten. Medan hela städer, såsom Freiburg i Tyskland, bygger alla nya hus med solfångare både för uppvärmning av vatten och med solceller för produktion av el. Hade LO drivit på svensk byggindustri att lobba för den utvecklingen i Sverige hade många nya jobb redan utvecklats. Eftersom Industrisektorn står för ca fyrtioprocent av Sveriges hela energianvändning är det högst anmärkningsvärt att näringslivet och facket inte driver på en utveckling till förnyelsebar energi, utan lägger all gemensam kraft på att lobba för mer kärnkraft.

När solen i maj månad lyser en timme över hela Sverige, ger den lika mycket energi som vi svenskar förbrukar under ett helt år. Tyvärr finns det varken tekniska eller ekonomiska möjligheter att ta tillvara mer än en bråkdel av solens energimängder.

Ewa larsson, ordförande för Gröna kvinnor

 
 
 
UPP
 

onsdag den 14 november 2007  

Svenska banker och lån till kärnkraft

Den 9-11 november anordnades en atomkraftkritisk konferens i Helsingfors organiserad av Finska Kvinnor mot kärnkraft och Finska Kvinnor för fred.

Konferensen var en internationell manifestation mot kärnkraft och samlade människor från 25 olika länder. På fredagen anordnades en hearing med representanter från den finska Riksdagen och Handels och -industridepartementet, samt EU-parlamentet och kärnkraftsindustrin. Delegater från de största finländska partierna samt Posiva (ansvarar för slutdeponeringen för kärnavfall i Finland) och TVO (ansvar för det två och ett halvt år försenade kärnkraftsbygget i Olkiluoto) var inbjudna men valde att inte deltaga.

Under konferensen framkom bland annat att kärnkraften är tre gånger så dyr som förnybara energikällor. En annan nyhet är att många tyska banker som tänkt sig investera i utländsk kärnkraft har dragit tillbaka sina lånelöften på grund av riskerna med kärnkraften.

Vi kräver att bankerna i Sverige lägger korten på bordet!

Nordea och Handelsbanken har gett exportkrediter till det ovan nämnda finska kärnkraftsbygget, vilket redan har försenats och gått back med ca 1,5 miljarder Euro. Vi som undertecknar och våra organisationer kommer att flytta våra pengar från dessa banker till banker som tydligt stödjer investeringar i förnybar energi och en hållbar utveckling för människan och miljön.

Eva Linderoth, ordförande, Miljörörelsens kärnavfallssekretariat

Ewa Larsson, ordförande, Gröna kvinnor

Göran Bryntse, ordförande, Folkkampanjen mot kärnkraft-kärnvapen

För vidare information kontakta:
Birgitta Möller, Eva Hallström 070-5612367

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  UPP
 

Hot om replissarier om ni inte lyder, ja det kunde vi läsa om på debattsidan i en av de stora morgontidningarna den 25 februari. Det gav mycket eko i media ett par dagar, men inga debattörer gav uttryck för vikten av att hålla långt avstånd mellan politik och religion.

Det var de båda herrarna Anders Arborelius och Sten-Gunnar Hedin, som i egenskap av katolsk biskop och ledare för svenska pingströrelsen, talar om för kristdemokrater vad som kommer att hända med dem om de fullföljer riksdagens förberedelser inför beslut om ändrad lagstiftning om abort. Lagförslaget medger att även icke svenska kvinnor ska kunna erhålla abort i Sverige mot betalning. Enligt förslaget ska också kvinnor från andra länder erbjudas samma omvårdnad, stöd och eftervård som svenska kvinnor får i dag.

Det är detta sant humana förslag som nu försatt debattörerna i ”djup oro”, de säger sig tala som kristna och hotar med att ”aktivt arbeta” för att (kd) ska åka ur riksdagen vid nästa val och med det störta hela alliansen om de fullföljer sina planer och antar lagförslaget. Debattartikeln ger mycket underlag för den som vill lära sig mer om hur patriarkala strukturer fungerar. I ordböcker definieras patriark med, en herre, en på topp, en bestämmer och ett patriarkat med ett fadersvälde. FN:s specialrapportör om mäns våld mot kvinnor definierar patriarkalt våld som ett samlingsbegrepp för det våld som finns i världen och som bottnar i och försvarar patriarkala maktstrukturer. Patriark benämns också som vördnadsinbjudande åldring av manligt kön och de första patriarkerna sägs vara Abraham, Isak och Jakob, de som i Bibeln kallas för Israels stamfäder.

I debatten pläderar Arborelius och Hedin generellt mot abort och säger att de istället ”vill hjälpa kvinnor i nöd att föda sina barn”. Det innebär i realiteten tvång att föda mot sin vilja, vilket de kallar för hjälp. Så talar patriarker, de vet bäst. Samtidigt skjuter de in sig på just svensk abortlagstiftning och anser att det är ”hyckleri” att säga att de som erbjuds möjlighet att söka abort mellan 13-18 veckan är i någon form av nöd. Intressant, menar de att de kvinnor som tar så svåra beslut skulle göra det i glädje och lust?

För inte så länge sedan, mellan 1100-1600-talet brändes de som inte tänkte ”rätt” på bål i Europa, däribland många barnmorskor som då kallades för jordemödrar. En del av dem hjälpte kvinnor att inte föda oönskade barn. De största bålen brann i de regioner där kungadömen/furstendömen och kyrkan samarbetade. Självaste Martin Luther sa i slutet av 1400-talet att kvinnan blott var ett käril för barn och att föda var hennes främsta roll.

För Gröna kvinnor är det oerhört viktigt att hålla de olika religionernas sätt att se på liv och död så långt borta från politikens sfär som möjligt. Patriarkala strukturer är inte en given ordning, de går att förändra och i bästa fall i konsensus, den konsensus som de båda debattörerna anser vara ett ”förkvävande tungt arv”. Att religiösa ledare uppmanar till krig är inget nytt, jag hoppas att Göran Hägglund, partiledare för (kd) inte låter sig skrämmas.

Ewa Larsson, samhällsvetare, f.d. riksdagsledamot och ordförande för Gröna kvinnor

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  UPP  
       

FN måste stoppa männens krig i Libanon

Det är självklart att i dag kraftfullt fördöma Israels övervåld i Libanon och Hizbollahs krigshandlingar. Mänskliga rättigheter kränks när oskyldiga civila drabbas. Men vad vi ser är egentligen manssamhällets – patriarkatets – yttersta väsen: makten över krig och militarism.

Dagens kultur glorifierar en sorts manlighet, att vara stark, att bestämma och veta bäst. Manligheten släpar på ett gammalt ok, patriarken och den hegemoniska manligheten karaktäriserad av dominans och herravälde. Det är svårt att värja sig. Även historieböcker späckas med krigsromantik och heroism.

Mäns våld som medel är normaliserat. När europeiska arméer gick in i forna Jugoslavien användes våldtäkt som ett systematiskt inslag i krigshandlingarna. Än i dag får organisationen Kvinna till Kvinna kämpa i dessa länder för att stödja kvinnor och deras självklara rätt att ta del i återuppbyggnaden, något som FN har bestämt.

Konflikter finns alltid så fort fler än två ska samarbeta på lika villkor. Men jag är heligt förbannad på män som väljer att slå sig fram när de inte klarar av att lösa ett problem. Kvinnor och icke stridande män, unga som gamla, drabbas dagligen i skolor, på arbetsplatser och i det offentliga rummet. Det är ett så ofantligt slöseri med mänskliga resurser och samhällsekonomiskt vidrigt.

Att få ett slut på könsbaserat våld måste bli en prioriterad fråga för världens länder, annars kan inte FN klara sin medlande roll. Det finns mycket bra fredsforskning och metoder för konflikthantering framtagna. Män som skjuter på varandra löser ingenting. Varje våldshandling skapar ny sorg, vrede och bitterhet. På kort sikt är eldupphör är viktigt i Libanon och på lång sikt: en FN-konferens om mannens roll i världen.

Ewa Larsson (mp)
Ordförande Gröna qvinnor//

     
       

UPP

lördag den 1 juli 2006

Patriarkala strukturer slår igenom vid val av energisystem

En patriarkal strukturs främsta kännetecken är ”pyramidtänkandet”. En bestämmer, en sanning accepteras, en sorts makt råder som känns igen som ”makt över något/någon. Makt över militär och krig, makt över ekonomi, makt över kvinna. Makten leds av den ”hegemoniska” mannen, en sorts manlighet ges företräde. Hegemoni betyder överhöghet, ledande, dominans och herravälde. Att vi lever i ett patriarkat har riksdagen beskrivit i ett av alla sina dokument där det slås fast att kvinnor måste få lika bra sjukvård som män, måste få lika lön för lika arbete och måste kunna slippa bli slagna och våldtagna av män. Men strukturen slår igenom även vid val av energisystem.

Energisystemet tenderar i dag att låsa sig vid en lösning utifrån en patrialakal modell. En storskalig som kräver mycket kontroll. I stället för att utveckla en mångfald av energisystem som även på lång sikt kan ge energiförsörjning. Världens urantillgångar, kärnkraftens förutsättning, beräknas vara slut om femtio år.

Vad vi vill kan vi också åstadkomma med rimliga nationella styrmedel. Men låt oss då ta en demokratisk debatt om vilken samhällsstruktur vi vill ha. Energin är själva hjärtat i samhället, därför är det en viktigt att inte endast kärnkraftslobbyn tar plats i debatten ivrigt påhejad av folkpartiet.

Gröna qvinnor vill att vi gör som på Gotland, satsar på vindkraft. I dag får vi endast 1 TWh från vindkraft, medan Tyskland, som är mycket mer tättbebott får 26 TWh från vindkraft. Vi vill även satsa på smart energisnål teknik, - för vem vill lägga en allt större del av sin inkomst på elnotan. Pluralism, mångfald och förnyelsebart, det är icke patriarkalt.

Ewa Larsson , ordförande för Gröna Qvinnor.

     
       

UPP

Folkpartiet vill ändra svensk energipolitik, vad säger deras kvinnoförbund?

Folkpartiet är i dag ett parti som aggressivt driver utbyggd kärnkraft och krav på uranbrytning i Sverige. Det är en logisk politik, att ta eget ansvar för sin energikälla från början till slut, från råvara till slutförvaring. Vad övriga partier i alliansen tycker är mer luddigt, det Kristdemokratiska partiet tog en gång avstånd mot kärkraften men gör det inte längre, Centerpartiet vill ha en ny energiuppgörelse, deras ungdomsförbund gillar kärnkraft. Och moderaterna, ja de har aldrig velat avveckla någon kärnkraft.

Men vad säger de politiska partiernas kvinnoförbund?

Liberala Frisinnade kvinnor argumenterade en gång för ett varsamt miljötänkande.
Folkpartiets kvinnoförbund, Liberala kvinnor, bildades 1935. Förbundet stödde aktivt många freds och frihetskämpande kvinnor. Elin Wägner var en av dem och tillsammans med Elisabeth Tamm 1940 gav de ut manifestet ”Fred med Jorden”, där drogs riktlinjer upp för ett politiskt arbete baserat på varsamhet. De fick starkt stöd bland engagerade kvinnor som såg helheten i det politiska hantverket och som agiterade för det som vi i dag kallar för ett långsiktigt helhets- och kretsloppstänkande.

Kvinno- och fredsrörelsen kopplade då ihop kärnkraft med kärnvapen, det gör vi i Gröna qvinnor fortfarande. Vi menar att all politisk energi ska läggas på förnyelsebar energi, både i Sverige, USA, Iran och Kina. Men utvecklingen går åt ett helt annat håll, i Kina planeras för 32 nya kärnkraftverk. USA:s nuvarande regering aviserar utbyggnad, och Iran, ja vem vet vad deras planer kan sluta med. Det går inte att kritisera andra länders utbyggnadsplaner och själv bygga ut kärnkraft genom att hänvisa till att just vi är ett demokratiskt land och med det äger rätt till utbyggnad. Demokrati är inget tillstånd givet för all framtid utan måste återerövras hela tiden, och vi vet ingenting om hur det är i Sverige om femhundra år.

Men folkpartiet är ärligt konsekventa, nu när det visat sig att vi har stora vidsträckta urantillgångar som ligger ytligt och lättillgängligt för brytning, så som Jämtska Tåsjö, ja då vill de att regeringen ger klartecken för brytning. Och detta är bara början, om Folkpartiet får som de vill kommer vi att börja bygga nya kärnkraftsverk i Sverige. Det enda rimliga är då att bryta uran i eget land. Och vi har gott om uran, på flera platser, i synnerhet inom de Jämtska- och Västerbottniska vidderna.
Att uran även används vid kärvapenframställning är i dag en tyst kunskap för alla.

På 1970 och 80-talet stod kvinnor i Sverige upp för att kärnkraft och kärnvapen inte hörde hemma i ett humanistiskt land. Kärnkraften har inte blivit mindre farlig sedan dess och världen har inte blivit mer säker. Med en avvecklad kärnkraft behövs ingen uranbrytning i Sverige, menar Gröna qvinnor.
- Vad säger kvinnoförbund inom Alliansen i dag, Centerkvinnorna, Kristdemokraternas kvinnoförbund och vad säger Liberala kvinnor?

Ewa Larsson, ordförande Gröna qvinnor
www.gronaqvinnor.se
060310

     
       

UPP

lördag den 1 juli 2006

Patriarkala strukturer slår igenom vid val av energisystem

En patriarkal strukturs främsta kännetecken är ”pyramidtänkandet”. En bestämmer, en sanning accepteras, en sorts makt råder som känns igen som ”makt över något/någon. Makt över militär och krig, makt över ekonomi, makt över kvinna. Makten leds av den ”hegemoniska” mannen, en sorts manlighet ges företräde. Hegemoni betyder överhöghet, ledande, dominans och herravälde. Att vi lever i ett patriarkat har riksdagen beskrivit i ett av alla sina dokument där det slås fast att kvinnor måste få lika bra sjukvård som män, måste få lika lön för lika arbete och måste kunna slippa bli slagna och våldtagna av män. Men strukturen slår igenom även vid val av energisystem.

Energisystemet tenderar i dag att låsa sig vid en lösning utifrån en patrialakal modell. En storskalig som kräver mycket kontroll. I stället för att utveckla en mångfald av energisystem som även på lång sikt kan ge energiförsörjning. Världens urantillgångar, kärnkraftens förutsättning, beräknas vara slut om femtio år.

Vad vi vill kan vi också åstadkomma med rimliga nationella styrmedel. Men låt oss då ta en demokratisk debatt om vilken samhällsstruktur vi vill ha. Energin är själva hjärtat i samhället, därför är det en viktigt att inte endast kärnkraftslobbyn tar plats i debatten ivrigt påhejad av folkpartiet.

Gröna qvinnor vill att vi gör som på Gotland, satsar på vindkraft. I dag får vi endast 1 TWh från vindkraft, medan Tyskland, som är mycket mer tättbebott får 26 TWh från vindkraft. Vi vill även satsa på smart energisnål teknik, - för vem vill lägga en allt större del av sin inkomst på elnotan. Pluralism, mångfald och förnyelsebart, det är icke patriarkalt.

Ewa Larsson , ordförande för Gröna Qvinnor.

     
   

 

 

UPP

Det är dags att säga nej till ensidigt religiösa friskolor menar Gröna qvinnor, och vill med det ge stöd till s-kvinnoförbund som ställer liknande krav i motion till s-kongress.
Kvinna och man har lika värde i dagens svenska samhälle, aktivt jämställdhetsarbete ska stimuleras i alla skolor oavsett huvudman och inriktning.

- Skolans jämställda demokratiska fostran har avgörande betydelse för utvecklandet av Sverige som ett land där alla människors lika värde utgör stommen i samhällsbygget, säger Ewa Larsson, språkrör för Gröna qvinnor och fortsätter; - Alla förskolor- och skolor ska vara icke konfessionella.
De religiösa friskolor som inte ställer upp på dagens jämställdhetsmål mellan könen och på att behandla alla trosföreställningar och religioner lika och med samma värdighet ska inte mer tillåtas att erhålla skattemedel för sin verksamhet, menar Larsson.

- Flickebarn i religiösa friskolor riskerar att hamna i samhällelig korseld om religiösa friskolor utbildar dem efter gammal biblisk norm, ”kvinna tig i församlingen”, eller lär dem att tolka koranen så som att de måste svepa in sig i tyg för att inte män ska attraheras av dem, säger Yvonne Radestam, vice språkrör för Gröna qvinnor.

- Kunskap om olika religioner och trosföreställningar i vårt samhälle och i världen ska ingå i utbildningen för alla barn och ungdomar och självklart utsättas för både kritisk granskning och jämställdhetsanalyser.
Även en religiös friskola ska vara öppen för olikheter i samhället och har inte rätt att ensidigt indoktrinera barnet, avslutar Nashmil Aram, vice språkrör för Gröna qvinnor.

Alla goda ting är tre, för frågor ring:

Ewa Larsson, språkrör för Gröna qvinnor, tel 070-530 42 37 Yvonne Radestam, vice språkrör för Gröna qvinnor, tel 08-7764876.
Nashmil Aram, vice språkrör för Gröna qvinnor, tel 070-958 80 57

050901

       
 

UPP

Till Regeringen

Med anledning av att Justitiekanslern nu avgjort att den sexdömde HD-domaren Leif Thorsson ska få behålla sitt arbete som domare har chefen för Högsta domstolen, justitierådet Bo Svensson valt att uttala sig för pressen.
I DN kan vi ta del av hans okunskap inom det kriminella området ”köp av människokropp”, den så kallade sexköpslagen.
Eftersom det är regeringen som utser chef för HD, och utsåg Bo Svensson 2002, menar vi att regeringen har ett ansvar för hans bristande kompetens.

Det är främst tre saker vi vill lyfta fram:

1. Enligt egen utsaga anser Bo Hansson att den sexdömde Leif Thorsson även fortsättningsvis ska vara domare i sexmål. Han anser honom dessutom som extra lämplig eftersom han har ”djupa kunskaper i ämnet”. Gröna qvinnor finner uttalandet häpnadsväckande och inte i överensstämmande med i princip all övrig samlad kompetens inom sakområdet.

2. Enligt Bo Hansson finns det många änkemän inom domstolsvärlden som ”har svårt att få sex”. Gröna qvinnor menar att ett sådant uttalande misstänkliggör domstolsväsendets vilja att döma sexköpare därför att det är synd om dem. Attityden avspeglar också ett enkönat perspektiv och bristande kunskap om utsatta människors situation.

3. Bo Hanssons samtal med Belgiens ordförande för deras högsta domstol som berättat för honom att han anser att ”det här är konstigt”, dvs att det är kriminellt att köpa sex i Sverige. Gröna qvinnor anser det högst oroande att den som i Sverige som har det högsta ämbetet inom domstolen inte känner till de olika inställningar som finns till sexköp i världen och som baseras på olika syn på människan.

Vi har tappat allt förtroende för Bo Hansson och anser att han inte är lämplig ledare för landets Högsta domstol. Det bästa vore om regeringen omgående erbjöd honom att avgå genom pensionering, han är född 1940 så det är ändå dags. Om regeringen inte vill det kräver vi att Bo Hansson får utbildning i jämställdhet och i synnerhet inom området sexköp. Vi anser också att han ska läsa in sig på SOU 2004:121 Slag i luften, en utredning om myndigheter, mansvåld och makt. Regeringens jämställdhetsenhet har mycket kunniga anställda som kan bistå med kunskap.

Ewa Larsson, språkrör för Gröna qvinnor

050526

 
 

UPP

Religiösa friskolor

I sin glädje över att få kritisera folkpartiets inlägg på DN Debatt tappar Inger Davidsson helt fokus i ett inlägg den 2/11. Det var inte friskolornas vara eller inte vara som fp lyfte fram i sin artikel den 31/10 utan det ensidiga religiösa innehållet. Inger D säger att religiösa friskolor inte leder till fanatism. Vi Gröna qvinnor menar att diskussionen om innehållet i undervisningen bör vidgas. Precis så som Inger D säger, att det ska finnas plats för olika ideologier och livsåskådningar i samhället så menar vi att det också är alla barns rätt att få kunskap om det, i skolan. Att få lära sig att alla människor har lika värde, oavsett kön och eller sexuell läggning.

Att fritt välja skola är en av de frågor miljöpartiet drivit sedan partiet bildades. Partiet har värnat den pedagogiska mångfalden och menat att olika driftsformer gagnar både kvalitet, kreativitet och ett starkt föräldraengagemang. I dag finns cirka 550 friskolor, en del små byskolor och en del större som bolag. Av dessa utövar 31 procent en speciell pedagogik vilket bidrar till att utveckla alla skolors pedagogiska grepp.

Kritiker och belackare till rätten att starta friskola har vid flera tillfällen varnat för att denna reform också kommer att gynna de olika religiösa samfund som vill starta friskolor med skattemedel. I dag är åtta procent av friskolorna religiösa friskolor, fler ansökningar väntar och det stora flertalet av dem finns i stockholmsregionen. I förslag till ny skollag föreslås skärpt kontroll av alla friskolor samt möjlighet att utfärda ekonomiska sanktioner vid brister.

Gröna qvinnor menar att de fristående skolorna redan granskas väldigt mycket, men på ett felaktigt sätt. Att först anmäla vilka dag inspektionen ska ske gör att skolorna har gott om tid att förbereda sig för att visa upp sin allra bästa sida, så sker också vid inspektion i kommunal skola. Sättet att inspektera kan ändras utan att ändra skollagen.

Men, de religiösa friskolornas sätt att arbeta med jämställdhet, det vill säga samma möjligheter och rättigheter mellan könen, strider mot de olika religionernas sätt att se på mannen respektive kvinnan. Oavsett om det är olika uttolkare av koranen eller bibeln som utgör religionens grundpelare. Här måste de av Sverige antagna FN:s Mänskliga rättigheter gälla. Varje skola ska ha en jämställdhetsplan och efterlevnad ska kontrolleras.

Vi Gröna qvinnor menar att detta inte räcker. Kunskap om olika religioner och trosföreställningar i vårt samhälle och i världen ska ingå i utbildningen för alla barn och ungdomar och självklart utsättas för både kritisk granskning och jämställdhetsanalyser. Även en religiös friskola ska vara öppen för olikheter i samhället och har inte rätt att ensidigt indoktrinera barnet. Inom den svenska samhällsnormen ingår att det är helt ok att vara homosexuell och att vara kvinna och präst. Detta måste också barnen få lära sig i skolan.

Flickebarn i religiösa friskolor riskerar att hamna i samhällelig korseld om religiösa friskolor utbildar dem efter gammal biblisk norm, ”kvinna tig i församlingen”, eller lär dem att tolka koranen så som att de måste svepa in sig i tyg för att inte män ska attraheras av dem. Även den lille pojken kan få svårt i arbetslivet om han får lära sig att inte ta det motsatta könet i hand Än mindre ta en flicka i sitt knä om han arbetar på förskola eller fritidshem.

Kvinna och man har lika värde i dagens svenska samhälle, aktivt jämställdhetsarbete ska stimuleras i alla skolor oavsett inriktning. Skolans jämställda demokratiska fostran har avgörande betydelse för utvecklandet av Sverige som ett demokratiskt land där alla människors lika värde utgör stommen i samhällsbygget.

Alla trosföreställningar och religioner måste respekteras utifrån sin historia och sin plats i samhället i dag, ingen religion eller trosföreställning ska framhållas som bättre än den andra. Även religiösa friskolor måste tillåta ett öppet och demokratiskt samtal.

Vår slutsats är att det nu är dags att säga nej till ensidigt religiösa friskolor. Alla förskolor och skolor ska vara icke konfessionella. De religiösa friskolor som inte ställer upp dagens jämställdhetsmål mellan könen, på sexuell likabehandling och på att behandla alla trosföreställningar och religioner lika ska inte mer tillåtas att erhålla skattemedel för sin verksamhet.

Ewa Larsson , språkrör för Gröna qvinnor
Nashmil Aram, vice språkrör för Gröna qvinnor
Yvonne Radestam , vice språkrör för Gröna qvinnor

051102

 
 

UPP

Tåsjö – en del av framtiden

Jag kom att tänka på folkpartiets kvinnoförbund, Liberala kvinnor, som bildades 1935. Förbundet stödde aktivt många freds och frihetskämpande kvinnor. Elin Wägner var en av dem och tillsammans med Elisabeth Tamm 1940 gav de ut med manifestet ”Fred med Jorden”, riktlinjer drogs där upp för politiskt arbete baserat på varsamhet. De fick starkt stöd bland engagerade kvinnor som såg helheten i det politiska hantverket och som agiterade för det som vi i dag kallar för ett helhetstänkande.

Varför denna nostaligtripp just nu? Jo för att Dagens Nyheter den 9 januari hade ett stort uppslag om urantillgångar i jämtska Tåsjö, och att ett australiensiskt företag börjar borra efter dem så fort Länsstyrelsen gett klartecken. Området anses mycket geologiskt intressant eftersom uranet ligger ytligt och finns inom vidträckta områden.

Och detta är bara början, om folkpartiet får som de vill kommer vi att börja bygga nya kärnkraftsverk i Sverige. Det enda rimliga är då att bryta uran i eget land. Och vi har gott om uran, på flera platser, i synnerhet inom de jämtska och västerbottniska vidderna. Att uran även används vid kärnvapenframställning är i dag en kunskap för alla.

Folkpartiet är i dag ett parti som aggressivt driver utbyggd kärnkraft. Det var därför jag fick en nostalgisk reaktion när jag läste artikeln. Liberala frisinnade kvinnor argumenterade en gång för ett varsamt miljötänkande. I dag får de Liberala kvinnorna säkert sällskap med de kristdemokratiska kvinnorna om att börja bygga ut kärnkraft i Sverige. Det kristdemokratiska partiet tog en gång avstånd mot kärnkraften. Moderata kvinnor har aldrig talat om varsamhet och miljö, vad jag vet. Deras parti är drivande för att svensk kärnkraft inte ska avvecklas, men de driver inte utbyggnad lika hårt som folkpartiet gör. Centerns kvinnoförbund - ja, var står de i dag? Deras ungdomsförbund vill ha kärnkraften kvar och likaså partiledningen med Maud Olofsson i spetsen.

I artikeln stod det som vi kan förvänta oss, vacker miljö kommer skövlas och renbetesmark gå förlorad, för alltid, samer och Naturskyddsförening är arga och kommer att överklaga. Lokala opinionen emot. Låt mig lägga till ett nationellt riksintresse.

Kvinnoförbundens utveckling är en del av vår kulturhistoria, en annan är Tåsjö socken som arkeologiskt begrepp. Här vid det ångermanländska landskapets spets mot fjällvärlden finns många mycket intressanta arkeologiska fynd, en del så gamla som 6500 år. Det är lika gammalt som en del av de världsomtalade Catal Huyuk i Turkiet. Här finns hällbilder, inte hällristningar som är ett senare fenomen och som återfinns längre ner utefter vattendragen så som i Nämforsen. Förvånansvärt många bilder föreställer älgkor, precis så som de gör på flera arkeologiskt intressant platser på denna breddgrad, bland annat i Sibirien. Älgkon tolkas som en fruktbarhetssymbol.

I gravhögar utgrävda vid 1900-talets början har föremål hittats härstammande från Orienten. Ett av de märkligaste är ett ödleskinn från en sorts ödla som anses ha funnits bara i Indien och Kina.

I en grav påträffades mynt från Tyskland och Norge. Gravarna är från vår nära historia, från Vikingatiden mellan år 800 och 1066. Till mig säger de i dag dokumenterade fynden att människan alltid varit nyfiken, rest och idkat affärsverksamhet. Vi står endast i början av vår kunskap om vår egen märkliga och mäktiga historia.

Så håll tassarna borta från våra historiska dokument. Och med en avvecklad kärnkraft behövs inget uran.

Ewa Larsson för Gröna qvinnor
051111

 

 
 

UPP

Att ro energipolitiken i hamn

Centerpartiets Maud Olofsson har nu gett tydligt besked, överenskommelsen med socialdemokraterna och vänsterpartiet om tidigarelagd kärnkraftsavveckling gäller ej längre.

Kärnkraften i Sverige ska köras så länge det bara går.

Det enda rimliga när ett sådant besked ges är att också tala var avfallet ska förvaras och på vilka ställen i Sverige vi ska öppna för uranbrytning. Det går inte längre att förlita sig på uran från Kina och att skicka iväg avfall till England och Frankrike för upparbetning. Kina för att de själva kommer att bygga ut sin kärnkraft och europeisk lagring därför att anläggningarna visat sig läcka som såll och är på väg att avvecklas efter krav från både EU och Nordiska rådet. Och medge att den enda rimliga utgångspunkten för att säkra ett lands energitillgång är att själv tar ansvar för sin energipolitik och bygger upp energisystem därefter.

Nu undrar jag vad Sveriges största kvinnoförbund, Centerkvinnorna, anser om den nya centerpolitiken? Tidigare starkt tongivande centerkvinnor har kraftfullt argumenterat för avveckling av kärnkraften. Skälen för det är flera: Uranbrytning är en miljöfarlig verksamhet, avfallsfrågan är ej löst och för att kärnkraft och kärnvapen är tätt sammankopplade.

Kanske är det detta som krävs för att få vara med i Alliansen, att alla de uttalat borgerliga partierna positivt ställer upp bakom kärnkraften. Om sedan folkpartiet får som de vill så blir nästa steg att vi ansluta till den finska linjen att bygga ut för mer kärnkraft. Och vi har ju gott om uran, på flera platser, i synnerhet inom de jämtska och västerbottniska vidderna. Det enda rimliga är då att bryta uran i eget land.

Det var inte så länge sedan kvinnor i Sverige stod upp för att kärnkraft och kärnvapen inte hörde hemma i ett humanistiskt land. Kärnkraften har inte blivit mindre farlig sedan dess.

Folkpartiets kvinnoförbund, Liberala kvinnor, har stött många freds- och frihetskämpande kvinnor. Elin Wägner var en av dem, och tillsammans med Elisabeth Tamm 1940 gav de ut manifestet ”Fred med Jorden”. Där drogs riktlinjer upp för politiskt arbete baserat på varsamhet. De fick starkt stöd bland engagerade kvinnor som såg helheten i det politiska hantverket och som agiterade för det som vi i dag kallar för ett helhetstänkande.

I dag är folkpartiet det parti som mest aggressivt driver utbyggnad av kärnkraften. Liberala kvinnor är tysta. Det kristdemokratiska partiet tog en gång avstånd mot kärnkraften. De gör de inte längre och deras kvinnoförbund är tyst. Varken Moderata kvinnor eller deras moderparti brukar talat om varsamhet med miljö, vad jag vet.

I dag säger regeringen nej till uranbrytning i Sverige, vad kommer hända i Tåsjö om Alliansen tar makten efter valet. Just jämtska Tåsjö har visat sig mycket geologiskt intressant för uranbrytning eftersom uranet ligger lättillgängligt över vidsträckta områden.

Visst kommer vacker miljö skövlas och renbetesmark gå förlorad för all framtid. Självklart kommer lokal opinion vara emot, samer kommer vara arga och Naturskyddsföreningen kommer att överklaga. Men lite får vi väl offra för utvecklingen, ja så låter det nu bland Alliansens kärnkraftsförespråkare. Bara de nu kan hantera dessa eländigt besvärliga miljöpartister som tror att ny teknik och energisparande är lösning för framtida behov.

Kvinnoförbundens utveckling mot tystnad är en del av vår kulturhistoria, en annan del är Tåsjö socken som arkeologiskt begrepp. Här vid det ångermanländska landskapets spets mot fjällvärlden finns många mycket intressanta arkeologiska fynd, en del så gamla som 6500 år. Det är lika gammalt som en del av de världsomtalade Catal Huyuk i Turkiet. Här finns hällbilder, inte hällristningar som är ett senare fenomen och som återfinns längre ner utefter vattendragen som i Nämforsen. Förvånansvärt många bilder föreställer älgkor, precis så som de gör på flera arkeologiskt intressant platser på denna breddgrad, bland annat i Sibirien. Älgkon tolkas som en fruktbarhetssymbol.

I gravhögar utgrävda vid 1900-talets början har föremål hittats härstammande från Orienten. Ett av de märkligaste är ett ödleskinn från en sorts ödla som anses ha funnits bara i Indien och Kina.

I en grav har mynt från Tyskland och Norge påträffats. Gravarna är från vår nära historia, från Vikingatiden mellan år 800 och 1066.

Till mig säger de i dag dokumenterade fynden att vi människor alltid varit nyfikna, rest mycket och idkat affärsverksamhet. I dag står vi endast i början av vår kunskap om vår egen märkliga och mäktiga historia.

Så håll tassarna borta från våra historiska dokument. Och med en avvecklad kärnkraft behövs ingen uranbrytning i Sverige.

Ewa Larsson ordförande för Gröna qvinnor
051113

 
 

UPP

Kulturarbetarnas löner

Intressant läsning i DN den 13 september då tre! socialdemokratiska ministrar, alla med ansvar för skolan, rapporterar om ny OECD-undersökning som säger att bara Schweiz har dyrare studenter än Sverige. Syftet med inlägget torde vara att markera stolthet. Men jag kom osökt att tänka på en annan undersökning, som konstnärernas egen fackliga organisation tagit fram. Undersökningen söker efter den mest välutbildade yrkesgruppen i Sverige, räknat utifrån eftergymnasial utbildning, och fann att det var konstnärer.

En annan utredning, som regeringskansliet själv tagit fram, visar att just konstnärer är den yrkesgrupp som har lägst inkomst. Och bland dessa har de kvinnliga konstnärerna lägre inkomster än männen. Allra längs ner på löneskalan stod de kvinnliga bildkonstnärerna.

Jag menar att detta är ett oerhört samhällsslöseri!!!

Att denna kreativ välutbildad yrkesgrupp saknas i samhällsbygget tror jag beror på bristande förmåga att tänka nytt i de politiska korridorerna. Men tyvärr inte bara där utan i hela samhällsmaskineriet. Varför anställer inte Vägverket konstnärer vid utformning av vägar, det finns en halvtidstjänst nu för försköning av vägar. Varför anställer inte stadbyggnaskontoret konstnärer att var med från börja vid byggplanering. Varför finns inga konstnärer anställda inom fritidsnämnden, parkförvaltningen, lokaltrafiken och sist men inte minst, inom skolan som ju borde vara vår allra största kulturinstitution!!!

En vackrare skönare stad och en skola med utbildning för hela människor ligger bara och väntar på att bli verklighet, kompetensen finns, många är arbetslösa eller deltidsarbetande, anställ konstnärer och kulturkreatörer!

Ewa Larsson, språkrör för Gröna qvinnor
050913

 

 
 

UPP

Öppet brev från Gröna qvinnor

Kära systrar.

Det finns många djur i vår herres hage, eller det finns många djur som befolkar moder jord. Men det finns inget djur som angriper sin egen art, dödar våldtar och skändar henne och förgiftar och skövlar sina egna livsbetingelser likt människan.

Michael Moore beskriver ogenerat dagens verklighet i boken ”Korkade vita män”. I boken ger han oss otaliga bilder av hur vi kontinuerligt och konsekvent sågar i den gren vi sitter på. Vi är i detta fall män och att just män är korkade kan han skriva för han är man.

Förenta Nationerna ger sin bild av verkligheten genom att sammanställa medlemsländernas olika data. När det gäller mäns våld mot kvinnor beskriver de hur våldet i världen riktat mot kvinnor och barn ökar.

- Är det någon som gäspar här?

Kvinnor har inte gäspat, de har gjort och gör det arbete som kommuner och landsting ska göra, nämligen hjälpa och skydda utsatta kvinnor och barn, de gör det ideellt på sin fritid i olika kvinnojourer. Bara i Stockholms landsting tar akutsjukvården årligen emot minst 1200 kvinnor med skador som män i deras närhet åsamkat dem. På senare år har även män vaknat upp och vill ta ansvar för sitt beteende bland annat genom att bilda mansjourer och nätverk, det är en utveckling vi välkomnar.

Nu ska landets olika jourerna få ett kraftfullt ökat nationellt ekonomiskt stöd, då händer något. Sveriges television visar en dokumentär med skrämmande inslag. Det vi ser förvånar och chockerar och stämmer definitivt inte med den verklighet vi känner. Några personers uttalanden tas till intäkt för att misstänkliggöra de som arbetar för att ge skydd och stöd. I stället för att ge alla dessa kvinnor medalj ställs nu frågan om vilka av dem som anser att män är djur.

Vi Gröna qvinnor har besökt många olika kvinnojourer genom åren, sett deras fantastiska arbete och engagemang och vi har arbetat politiskt för att de ska ges ökat samhällsstöd. Vi tror på ordföranden för Riksorganisationen för alla kvinnors hus när hon säger att hennes uttalande i teve, att män är djur, är ryckt ur sitt sammanhang. Hon är nu anmäld av en mansjour för ”hets mot folkgrupp”. Vi välkomnar detta för då måste en grundlig undersökning göras till skillnad från dagens alla spekulationer som teveprogrammet inbjöd till. Men eftersom det rör sig om halva befolkningen, knappt, så lär anmälan inte gå till åtal. Så sades i alla fall när en kvinna anmälde en hip hop-grupp som sjöng att kvinnor var horor, vilket för övrigt flera olika musikgrupper har roat sig med samtidigt som de uppmanar till våldtäkt och gruppvåldtäckt. Då sades att eftersom anmälan omfattade mer än halva befolkningen så kunde den inte beaktas.

Kära systrar, vi ge er vårt fulla stöd i ert oavlönade arbete i civilsamhället.

Så vitt vi vet är det uteslutande en i Sverige förlegad judisk-kristen idé att likställa kvinnor med husdjur, det omvända, att likställa mannen med husdjur eller djur i största allmänhet har vi inte hört talas om.

Ewa Larsson, språkrör för Gröna qvinnor
050526

 

 
 

UPP

Gröna kvinnor bryter manliga strukturer

Till helgen kommer miljöpartiets nätverk Gröna kvinnor att träffas i Stockholm för att diskutera bildandet av ett kvinnoförbund. Nyligen antog partiets kvinnoutskott en handlingsplan för jämställdhet och har tagit fram ett feministiskt studiematerial i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

- Det patriarkat som vi alla lever i är ingen naturlag, det går att rubba. Miljöpartiets kongress beslöt i våras att vi är ett feministiskt parti, det innebär att vi insett könsmaktsordningen och vill göra något åt det, vi vill bryta de manliga strukturerna, säger Ewa Larsson, sammankallande i Miljöpartiets kvinnoutskott.

På uppdrag av kvinnoutskottet har Ewa Larsson och Marie Milling tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan tagit fram ett feministiskt studiematerial. Det ger både en historisk tillbakablick som förslag till redskap för förändring.

- Det finns en stor önskan om feministisk utbildning inom miljöpartiet. Vårt mål är att jämställdhet ska genomsyra såväl miljöpartiets praktiska som ideologiska politik, säger Marie Milling, ledamot i kvinnoutskottet.

Hela studiematerialet på 30 sidor kommer att tryckas upp i slutet av november och finnas på Studieförbundet Vuxenskolans lokaler gratis för den som håller studiecirklar och till försäljning för intresserade. En broschyr ligger på avdelningen Pressrum på vår hemsida, direktlänk: www.mp.se/pressrum 

Ewa Larsson för Gröna qvinnor
041104

 

 
 

 

 
   
     
 
 
replica watches
chanel replica
chanel replica sale
chanel replica sale
hublot replica uk